Organisatie van het pensioenfonds

 

Pensioenfonds TenCate voert de pensioenregeling van Koninklijke Ten Cate (TenCate) in Nederland uit. Het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat medewerkers, oud-medewerkers en gepensioneerden van TenCate het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. Dat betekent dat er voldoende vermogen moet zijn om nu en in de toekomst die pensioenen uit te kunnen keren. Het vermogen wordt daarom zorgvuldig beheerd en belegd.

 

Wie zijn wij?

Pensioenfonds TenCate is een onafhankelijke stichting, die losstaat van de werkgever, met een eigen bestuur en een eigen beleid. Uiteraard is er wel nauwe samenwerking met de werkgever. De bestuursleden zijn beoordeeld op hun specifieke kennis en deskundigheid zodat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. De voorzitter en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van Pensioenfonds TenCate. Naast een bestuur heeft het pensioenfonds ook een beleggingscommissie, een verantwoordingsorgaan, een visitatiecommissie, een externe actuaris en accountant, en een eigen uitvoeringsorganisatie.

 • Bestuur

  Het bestuur van Pensioenfonds TenCate bestaat uit acht leden: vier vertegenwoordigers namens de werkgever, twee vertegenwoordigers namens de deelnemers en twee namens de gepensioneerden. Hiermee is het bestuur een representatieve vertegenwoordiging van alle belanghebbenden. De bestuurstermijn is vier jaar. Leden kunnen worden herbenoemd. Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar.

   

  Werkgeversleden

  Voorgedragen door de onderneming

   

  • Dhr. N. (Niek) Mol - vanaf 7 februari 2013 - extern lid, tevens voorzitter
  • Dhr. G.J. (Jan) Getkate - vanaf 1 september 2000

   

  Deelnemersleden

  Voorgedragen door de centrale ondernemingsraad

   

  • Dhr. D.B.J. (Arjan) Kleinjan - vanaf 1 juli 2014 - tevens secretaris
  • Dhr. P.W.I. (Iskander) Lemmens - vanaf 30 september 2013

   

  Gepensioneerdenleden

  Voorgedragen door de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate

   

  • Dhr. C. (Cor) Troost - vanaf 1 januari 2010
  • Dhr. J. (Jaap) Lock - vanaf 1 januari 2012
 • Verantwoordingsorgaan

  Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het handelen van het bestuur, het uitgevoerde beleid en toekomstige beleidskeuzes. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan op een aantal gebieden adviesrecht.

   

  Het verantwoordingsorgaan mag het bestuur onder andere adviseren over:

  • Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  • Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan;
  • De vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht;
  • Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
  • Het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
  • De samenstelling en hoogte van de pensioenpremie.

   

  Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:

  • Dhr. B.A.F. (Bas) Keijzer- voorzitter, werkgeverslid
  • Dhr. H.B.F. (Harry) Boerrigter - deelnemerslid
  • Mevr. M.M.H.J. (Magda) Ploumen-Aldenhoff  - gepensioneerdenlid
  • Dhr. H. (Herman) Michel - gepensioneerdenlid
 • Uitvoeringsorganisatie

  De uitvoeringsorganisatie bestaat uit:

  • Dhr. W.B.E. (Eric) Rutgers, manager pensioenfonds
  • Mevr. S.I. (Suzanne) Kroeze-Stiggelbout
  • Mevr. P.M. (Petra) Pennings
 • Intern toezicht

  Het intern toezicht beoordeelt of het bestuur procedures juist volgt en zorgvuldig tot besluitvorming komt. Daarbij wordt onder andere bekeken of de risicobeheersing voldoet en of er geen belangenverstrengeling binnen het bestuur voorkomt. Elk jaar wordt een visitatiecommissie gevormd voor de uitvoering van het interne toezicht. Per jaar wordt doorgaans één onderwerp dieper uitgelicht door een visitiatiecommissie. De visitatiecommissie rapporteert de bevindingen aan het bestuur. Deze commissie is samengesteld uit drie externe deskundigen; hun bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

   

  Het pensioenfonds heeft ook een compliance officer:

  • Dhr. A.J. (André) Oude Hergelink (van Koninklijke Ten Cate nv)

   

 • Extern toezicht

  De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op alle Nederlandse pensioenfondsen. Dat is zo bepaald in de Pensioenwet. DNB kijkt daarbij vooral naar de financiële opzet (en dus de beleidsdekkingsgraad) van het pensioenfonds, maar ook naar de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. Door goed toezicht te houden verkleint DNB de kans dat het pensioenfonds in moeilijkheden komt.

   

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt ook toezicht op alle pensioenfondsen in Nederland. De AFM kijkt daarbij meer naar het gedrag van pensioenuitvoerders en of de wetten en regels worden nageleefd, en naar de informatie die pensioenfondsen geven. Dat is nodig om u als deelnemer van een pensioenfonds te beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat u een keuze kunt maken over uw pensioen.

 • Externe dienstverlening

  Het bestuur van Pensioenfonds TenCate heeft de dagelijkse uitvoering van vermogensbeheer en andere werkzaamheden uitbesteed aan een aantal uitvoeringsorganisaties. Ook al doet het bestuur dus niet alle werkzaamheden zelf, het is en blijft wel verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken.

   

  Actuaris

  Willis Towers Watson is de actuaris van het fonds.

   

  Accountant

  KPMG is de accountant van het fonds.