Verhuizen

Trouwen/samenwonen

Uit elkaar

Overlijden

Wat is er voor nabestaanden geregeld?

 

Uw partner werkte (ooit) bij TenCate of ontving pensioen van Pensioenfonds TenCate en is kort geleden overleden. Het kan daarom zijn dat u als achtergebleven (ex-)partner recht hebt op een partnerpensioen van Pensioenfonds TenCate. U kunt als nabestaande overigens alléén recht hebben op partnerpensioen als uw relatie al bestond vóór of óp het moment van pensioneren van uw overleden partner.

 

Partnerpensioen

Als uw partner op het moment van overlijden al met pensioen was, dan wordt het ouderdomspensioen dat hij of zij ontving van Pensioenfonds TenCate stopgezet. Dat gebeurt per de 1e van de maand die volgt op de maand waarin uw partner is overleden. Als u als achtergebleven partner recht hebt op een partnerpensioen van Pensioenfonds TenCate, dan ontvangt u hierover bericht van het pensioenfonds. De hoogte van het partnerpensioen is gerelateerd aan het ouderdomspensioen dat uw partner ontving. Als uw partner nog niet met pensioen was maar nog wel in dienst was bij TenCate, dan berekenen wij het partnerpensioen op basis van het ouderdomspensioen dat uw partner had kunnen opbouwen tot aan de pensioenleeftijd.

 

Als uw overleden partner nog niet met pensioen was, maar ook niet meer bij TenCate werkte (en hij of zij had bij vertrek niet voor waardeoverdracht gekozen), dan wordt het partnerpensioen berekend op basis van het ouderdomspensioen dat daadwerkelijk is opgebouwd.

 

Let op: De hoogte van het partnerpensioen is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het ouderdomspensioen. Als uw partner namelijk op het moment van pensioneren er (met uw instemming) voor heeft gekozen om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, dan is er minder of geen partnerpensioen. Ook als uw partner voor de pensioendatum uit dienst is gegaan bij TenCate en toen heeft gekozen voor waardeoverdracht, is er géén partnerpensioen van Pensioenfonds TenCate. Mocht er een ex-partner zijn die recht heeft op een deel van het partnerpensioen dan kan de uitkering ook lager uitvallen.

 

Partnerpensioen voor ex-partners

Ex-partners hebben ook recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Als u echter bij de scheiding als ex-partner afstand hebt gedaan van het recht op partnerpensioen, dan ontvangt u dit uiteraard niet.

 

Nabestaandenuitkering Anw van de overheid

In sommige gevallen hebt u als nabestaande ook recht op een ‘Nabestaandenuitkering Anw’ van de overheid. Na het overlijden van uw partner ontvangt u (als u zelf de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt) een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarmee een Nabestaandenuitkering Anw kan worden aangevraagd. U kunt ook zelf nagaan op www.svb.nl of u in aanmerking komt voor deze uitkering.

 

Anw-hiaatpensioen van Pensioenfonds TenCate

In het geval u als nabestaande niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking komt voor een ‘Nabestaandenuitkering Anw’ van de overheid, kan het zijn dat u na het overlijden van uw partner er in inkomen aanzienlijk op achteruit gaat. Om dat te voorkomen is er het Anw-hiaatpensioen van TenCate. Als uw partner overleed toen hij of zij al met pensioen was dan hebt u recht op een Anw-hiaatpensioen. Voorwaarde is wel dat u uw AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt. Het Anw-hiaatpensioen stopt op het moment waarop u AOW gaat ontvangen. Als uw partner bij overlijden al uit dienst was (maar nog niet met pensioen), dan hebt u echter geen recht op een Anw-hiaatpensioen van TenCate.

 

Wezenpensioen

Voor achtergebleven kinderen is er een wezenpensioen van Pensioenfonds TenCate (voor maximaal 3 wezen). Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind ontvangt wezenpensioen tot het kind 18 jaar is. Zolang het kind op school zit of studeert, ontvangt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

 

Moet u actie ondernemen als nabestaande?

Wanneer een (ex-)werknemer of gepensioneerde overlijdt krijgt Pensioenfonds TenCate daar automatisch bericht over via de Gemeentelijk Basis Administratie, GBA. Het pensioenfonds kijkt vervolgens of er nabestaanden zijn en of zij in aanmerking komen voor een partner- en wezenpensioen en misschien een Anw-hiaatpensioen. Als dat zo is informeert het pensioenfonds de nabestaanden hierover schriftelijk. Zelf hoeft u niets te doen. Ook niet als u een ex-partner bent. Als het pensioenfonds een maand na het overlijden nog geen contact heeft opgenomen, kan het overlijden alsnog bij het pensioenfonds worden gemeld. Dat kan per brief of telefonisch.

 

Wanneer een in het buitenland woonachtige (ex-)werknemer of gepensioneerde overlijdt, dan moet Pensioenfonds TenCate wel op de hoogte worden gebracht en een overlijdensakte worden overlegd door de nabestaanden.

 

Let op: Bij ongeregistreerd samenwonen kan het ook voorkomen dat u als nabestaande  recht hebt op een partnerpensioen. Er gelden voorwaarden en u moet als partner wel zijn aangemeld bij het pensioenfonds. Bij ongehuwd samenwonen gebeurt dit niet automatisch.