Beleggen

 

Waarom beleggen we?

Pensioenfonds TenCate streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u op te bouwen. Met de premie die uw werkgever en u elke maand betalen voor uw pensioen, bouwt het pensioenfonds daarom een vermogen op. Dat vermogen wordt echter in de loop van de jaren minder waard doordat prijzen in het dagelijks leven stijgen (inflatie). Om te zorgen dat het pensioenvermogen meegroeit met de prijzen moet het pensioenfonds rendement maken. Het vermogen op een spaarrekening zetten levert niet genoeg rendement op. Daarom belegt het pensioenfonds. Zou een pensioenfonds niet beleggen, dan zouden we veel meer premie moeten betalen.

 

Beleggingsbeleid

Beleggen is risicovoller dan sparen, want rendementen kunnen soms hoger zijn en soms lager. Om deze schommelingen te kunnen opvangen, moet het pensioenfonds financiële reserves aanhouden. Dat betekent dat we op een verantwoorde manier moeten beleggen en onze risico’s zoveel mogelijk beheersen. En daarbij natuurlijk wel voldoende rendement kunnen halen. In het beleggingsbeleid van Pensioenfonds TenCate hebben we daarom vastgelegd hoe we beleggen. Onze belangrijkste uitgangspunten in dit beleid zijn spreiding van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën, beleggen in begrijpelijke en transparante producten, tegen zo laag mogelijke kosten en met zorgvuldige beheersing van de risico’s.

 

Hoe gaan we om met risico’s?

Bij beleggen geldt het: hoe meer risico je neemt, des te meer rendement je kunt halen. Maar tegelijkertijd geldt ook: hoe meer risico je neemt, des te groter de verliezen kunnen zijn. Beleggingsrisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten. Maar het bestuur probeert de kans daarop te verkleinen en te zorgen dat de grootste risico’s niet tegelijkertijd kunnen voorkomen. Ook laten we risicoanalyses uitvoeren. De beleggingsrisico’s toetsen we ten minste jaarlijks, sommige ieder kwartaal of iedere maand. Daarmee kunnen we controleren of we de risico’s op de meest optimale manier beheersen. Maar ook of het beleggingsbeleid nog in lijn is met de risicohouding zoals die is afgesproken met de werkgever, de centrale ondernemingsraad en het verantwoordingsorgaan. In onze risicohouding hebben we vastgelegd hoeveel risico het pensioenfonds bereid is te nemen om het rendement te halen dat nodig is.

 

Spreiden van risico's

Door de beleggingen te spreiden, beperkt het pensioenfonds het beleggingsrisico. Het pensioenfonds belegt het vermogen voor 54% in vastrentende waarden, 39% in aandelen, 4% in onroerend goed en 3% in grondstoffen. Elk jaar wordt het resultaat geëvalueerd en het beleid zonodig bijgesteld.